Background Image
Previous Page  9 / 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 128 Next Page
Page Background

V O O RWO O R D |

D E B U R G E M E E S T E R

Al die bedrijven en organisaties zorgen voor

een werkgelegenheid van bijna 100.000

arbeidsplaatsen. Een groot aantal. Maar Breda

kan – zeker nu de economie weer aan lijkt te

trekken – nog beter. Maar daarvoor moeten we

wel met elkaar samenwerken. Samenwerken

doe je sneller als je elkaar kent. Dit magazine

draagt eraan bij dat ondernemers elkaar nog

beter leren kennen en elkaar vinden zodat de

Bredase economie nog een extra impuls krijgt.

Als de economie aantrekt, zijn alle mensen

weer hard nodig. Dat is goed nieuws voor al

die jongeren die nog een opleiding volgen.

Een voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat

kennisinstellingen en bedrijfsleven op elkaar

aansluiten. Om opleidingen af te stemmen op

de vraag van het bedrijfsleven, maar ook om

jonge mensen stageplekken en werkervaring

te bieden. En niet alleen jonge mensen:

Iedereen moet naar vermogen werken.

Ook de mensen die het iets moeilijker hebben.

Dat brengen we als gemeente zelf in de

praktijk maar de banen liggen vooral bij de

ondernemers. We hebben u dus ook nodig om

mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn die kans

te bieden.

Als stadsbestuur dragen wij graag bij aan een

goed ondernemersklimaat. We stimuleren de

verbindingen tussen ondernemers, onderwijs

en overheid. We organiseren netwerkbijeen-

komsten zoals de economische barometer. We

faciliteren startende ondernemers met een

businesscoach en betaalbare huisvesting. We

brengen bedrijven bij elkaar tijdens Bredase

evenementen als Outdoor Brabant of Art

Breda. En we komen elkaar tegen bij bedrijfs-

bezoeken of gewoon in de stad.

Goede dienstverlening aan ondernemers krijgt

daarbij veel aandacht. Regels en vergunnin-

gen blijven nodig. Maar we blijven kritisch en

schaffen regels af waar het kan. Sinds dit jaar

hebben we het ondernemersloket om u op een

heldere manier zo snel mogelijk te helpen. Via

één loket willen we uw vragen over wat dan

ook beantwoorden. En elke donderdagochtend

tussen 08.00 en 09.00 uur kunt u bij wethouder

Bob Bergkamp terecht op zijn ondernemers-

spreekuur. Zo werken we samen met u aan een

krachtig Breda met een sterke economie en

vele vitale ondernemers.

Paul Depla

Burgemeester Breda

9

B R E D A

I N B U S I N E S S